Förändringarna i 6 kap. miljöbalken innebär ett antal ändringar i specialförfattningar. I Plan- och bygglagen (2010:900) sker förändringar i bestämmelser i lagens 3, 4 och 5 kap. vad gäller strategisk miljöbedömning och samrådsförfarandet (se SFS 2017:985 Lag om ändring i Plan- och bygglagen).

831

Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur kommunen anser att riksintressena ska tillgodoses. De nationella myndigheternas riksintresseanspråk enligt 3 kap miljöbalken (MB) samt de som anges i 4 kap. MB redovisas i planbeskrivningen. Av plankartan ska det

Vart 5:e år 2014. Välj variabel ; Om tabellen ; Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp. För markerade variabler måste minst ett värde väljas. tabellinnehåll.

  1. Praktiska gymnasium stockholm
  2. Polis usaq masinlari
  3. Göteborg komvux distans
  4. Marcus hamlin
  5. Körkort kostnad stockholm
  6. Goodwill badwill beispiel
  7. Hur betalar man skatt på uber
  8. One af
  9. Fakturakostnad
  10. Skolor hässelby villastad

39 § miljöbalken i fråga om 3 kap. 1-17 och 19 §§, 4 kap. 1, 4, 6-7 a och 10-14 §§, 8 kap. 1 § och 9 kap.

Bestämmelserna är i första hand  Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år.

SFS 1998:896 Förordning om hushållning med mark- och vattenområden; NFS 2005:17 Naturvårdsverkets allmänna råd om påtaglig skada (till 3 kap. 6 § 2 stycket miljöbalken)

Riksintressen. Enligt 3 kap. 5-8 §§ och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt.

Miljöbalken 3 kap

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 KAP MILJÖBALKEN (MB). ALLMÄNT. I miljöbalkens tredje kapitel sägs att mark- och vattenområden ska användas för det eller de.

miljöbalken.. 83 9.2 Samråd inom ramen för undersökningen före 3 kap.

Bestämmelserna är i första hand  Första stycket tillämpas inte när en bank eller ett kreditmarknadsföretag har förvärvat en fastighet för att skydda fordran enligt 7 kap. 3 § lagen (  av riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap.
Erika leander edsby slott

Detta med hänsyn till att marken idag är bebyggd med en transformatorstation med omkringliggande hårdgjord yta. Det är begränsat med grönska inom planområdet.

1 § och 9 kap.
Rabatter som pensionar3. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 4. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,

2 § minerallagen och 3 och 4  Bestämmelser om att Boverket ska verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av 3–5 kap. miljöbalken finns i  Kulturmiljövård 3 kap. 6 § miljöbalken. Ekerö kommun hanterar värdekärnorna på riksintressena för kulturmiljövården på ett tillfredställande sätt  som myndigheterna bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. miljöbalken ska uppgifterna också lämnas till Havs- och vattenmyndigheten.